13 maja 2019

RODO

RODO informacja dla członków Koła

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Koleżanki i Kolegów, iż:

Administratorem Waszych danych osobowych jest Koło Łowieckie „Stowarzyszenie Myśliwskie CIETRZEW” z siedzibą w  Lubaczowie, NIP 7931045793, REGON:650178335 (Zwane dalej Administratorem lub  Kołem).

Kontakt z Kołem możliwy jest pod adres e-mail:cietrzew@cietrzew.com.pl, lub pod adresem pocztowym: ul. Wł. Łokietka 11, 37-600 Lubaczów.

Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celach:

1) prowadzenia gospodarki łowieckiej;

2) troski o rozwój łowiectwa i współdziałania z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;

3) ustalania kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;

4) czuwania nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;

5) organizowania szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;

6) prowadzenia i popierania hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

7) realizacji innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

8) egzekwowania prawa i prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Kolegi/Koleżanki dane osobowe przechowywane będą  przez okres 10 lat od 1 dnia następnego roku po ustaniu członkostwa w Kole.

Dane będą przekazywane podmiotom trzecim takim jak:

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Przemyślu, ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 36a, 37-700 Przemyśl; Agnieszka Załuska Biuro Rachunkowe „ATUT”, ul. 3 Maja 6, 37-600 Lubaczów,  także instytucjom Państwowym (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny, PIP,  ubezpieczalniom oraz organom, które przetwarzają informacje na zlecenie tych instytucji), a także na Twoje wyraźne polecenie

W związku z przetwarzaniem Kolegi/Koleżanki danych osobowych przysługuje Koledze/Koleżance prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Kolegi/Koleżanki danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Kolegi/Koleżanki danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Kolegi/Koleżanki danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Kolegi/Koleżanki danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Kolegi/Koleżanki danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem przystąpienia na staż lub wstąpienia do Koła.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Darz Bór

Zarząd Koła